ACT Prep - Seniors; Advisory Sessions - Freshmen and Pre-Freshmen; Open House Thank You Notes 8 - 9